GAB Notulen: Development voortgang en meer…

Van de Gulden Adviesraad:

VOORTGANG ONTWIKKELING WITNESS SYNC

Wat begon als de ontwikkeling van witness sync (met als doel het sneller laten synchroniseren van wallets) is uitgelopen op een volledige redevelopment van het synchronisatieproces waarvan het witness sync nog slechts een klein gedeelte uitmaakt. Bij de eerstvolgende update van Gulden zal het synchronisatieproces uit de volgende vijf nieuwe stappen bestaan.

1. Eerst worden checkpoints opgehaald die in de software ingebouwd zitten bij de release. [status: gereed]
2. Parallel daaraan haalt de wallet alle header informatie op van meerdere peers in het netwerk. NB: In de huidige versie haalt de wallet deze informatie bij slechts 1 peer op, hetgeen het synchroniseren enorm vertraagt. [status: gereed]
3. Dan bepaalt de wallet (middels het SPV-proces) welke blokken van belang zijn voor de wallet en haalt alleen deze blokken op. Dit verbetert tevens het betrouwbaarder herstellen van wallets middels de herstelzin. En ook zie je hierdoor de transactiegeschiedenis sneller tijdens het syncen. [status: afrondende fase]
4. Vervolgens haalt de wallet d.m.v. een nieuw en versneld proces alle overige blokken op die na het laatste checkpoint vallen. [status: gereed]
5. Als laatste haalt de wallet alle nieuwe blokken sinds de laatste synchronisatie op. De nieuwe witness sync procedure wordt hierbij gebruikt om dit te versnellen. [status: gereed]

Zoals hierboven te lezen is, is Malcolm momenteel alleen nog bezig met het SPV-deel (bij punt 3) van de update. Dit is grotendeels af maar bepaalde cases leveren meer testwerk op. Het is vooral finetunen op het gebied van het afsluiten en starten van de wallet gedurende het synchronisatieproces. Het is namelijk van groot belang dat alles goed opgeslagen wordt op de harde schijf en weer op de juiste plek verder gaat als de wallet weer opgestart wordt. De enige oplossing om het sneller te laten gaan is meer ontwikkelaars. Als enige core developer gaat er voor Malcolm ook tijd verloren door het leveren van technische support aan gebruikers met problemen en het opleveren van bugfixes in de vorm van updates van de wallets.

Jos vraagt of periodiek meer terugkoppeling kan komen van de developers over de status van de ontwikkeling van een bepaald project. Rijk gaat dit overleggen. Daarnaast wil de GAB focus op Electron en andere visueel merkbare ontwikkelingen i.p.v. enkel ontwikkelen aan de core (hetgeen vooral op de achtergrond plaatsvindt en niet zichtbaar is voor gebruikers). Hiervoor zou gezocht moeten worden naar een frontend developer die daarbij kan helpen. Zowel Rijk als Malcolm zijn al op zoek, nog zonder resultaat. Daarnaast moet ook nog gekeken worden hoe een extra (tijdelijke) developer gefinancieerd kan worden.

ALS WITNESS SYNC KLAAR IS, WAT DAN ONTWIKKELEN?

Nadat gesproken is over de status van witness sync gaat de vergadering verder met een brainstormsessie over wat er daarna ontwikkeld kan worden. Hier een opsomming van de besproken ideeën.

• Uitbreiding witness functionaliteit
Met witness heeft Gulden iets unieks in handen, dus met het uitbreiden/doorontwikkelen van deze functionaliteit kan Gulden zich beter onderscheiden van andere munten en daarmee aantrekkelijker worden.
Jos geeft aan de ene kant aan dat de onderdelen witness en mining nog gebruiksvriendelijker kunnen. Rijk is het hier mee eens en geeft daarbij aan dat gebruiksvriendelijkheid altijd één van de pijlers is geweest van Gulden. Bart geeft aan dat het mooi zou zijn als je ook vanuit de mobiele wallet Guldens in witness zou kunnen zetten (via cloud witnessing G-dash). Immers, hoe meer Guldens er vast staan hoe schaarser de Gulden wordt. Daarnaast zou je op je mobiel ook allerlei andere informatie eenvoudig moeten kunnen vinden. Denk daarbij aan een overzicht van de rewards, de looptijd van het account, etc. Aan de andere kant zou het witnesssysteem ook verder doorontwikkeld kunnen worden qua features. Hiervoor zijn tijdens de vergadering geen concrete ideeën geopperd.

• Functionaliteit wallet uitbreiden
Robby brengt het uitbreiden van de Gulden wallet ter sprake. Daarmee bezoelt hij dat je b.v. ook andere munten zoals Bitcoin en Litecoin kunt opslaan in de Gulden wallet, eventueel met de mogelijkheid tot omwisselen via BTC Direct. De meeste aanwezigen vinden het an sich een aardig idee maar er is wel ontwikkeltijd voor nodig. Enkele GAB-leden zien het nut er niet van in. Zij verwachten niet dat BTC/LTC-holders de Gulden wallet gaan downloaden om BTC in op te slaan en op die manier ook in NLG stappen. Het grote publiek zal met euro’s eenvoudig en snel Gulden willen kunnen kopen en verkopen.

• Tokens
Tokens laten draaien op de Gulden blockchain is een ontwikkeling die al vaker op de agenda heeft gestaan en ook door de vorige bezetting van de GAB veelvuldig is besproken. De GAB staat niet negatief tegenover andere transactietypen op de Gulden blockchain maar vraagt zich af of dit prioriteit moet hebben op dit moment. Rijk is er voorstander van om pas tokens te ontwikkelen op de Gulden blockchain als er ook daadwerkelijk een zinvolle usecase voor is, b.v. vanuit het bedrijfsleven. De consensus is dat we geen kostbare ontwikkeltijd moeten steken in iets waarvan het nog maar de vraag is of het ook echt gebruikt gaat worden.

• Gebruiksvriendelijkheid wallets
Er is binnen de GAB een meerderheid voorstander van het idee om de Gulden wallets door te ontwikkelen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, waaronder dus ook de look ‘n’ feel. Dus datgene wat we hebben beter maken. Hier hoort ook het volledig uitrollen van Electron bij.

GULDEN VERBETERINGS VOORSTELLEN

Jos brengt ter sprake of het geen beter idee is om een lange termijnvisie (b.v. voor 4 jaar) te ontwikkelen v.w.b. de richting van Gulden en deze te communiceren. Dat geeft een beter en stabieler beeld van de richting van Gulden op de langere termijn. Ook wordt hiermee voorkomen dat we ontwikkelingstrajecten bedenken en zeggen te willen uitvoeren maar dat deze gaandeweg door verschuivende prioriteiten weer naar de achtergrond verdwijnen.

Bij de vorige GAB-vergadering in Amersfoort heeft Paul al aangegeven dat de ontwikkelrichting van Gulden net als bij Bitcoin in grote lijnen uitgezet zouden moeten worden. Bij Bitcoin doen ze dat met BIP (Bitcoin Improvement Proposal). Zoiets zou bij Gulden ook opgezet kunnen worden. Een platform waar verbetervoorstellen voor Gulden kunnen worden voorgesteld, bediscussieerd en geupvote. Slack is hiervoor niet geschikt aangezien bijdragen daar na een maand verdwijnen. Enkele GAB-leden (Martin & Bart) hebben hiervoor al een platform opgezet, namelijk Gulden Improvement Proposals (GIP). Besloten wordt dit platform binnenkort te presenteren en te starten met een pilotfase om te kijken of het goed werkt. Het platform is al beschikbaar voor geïnteresseerden op www.guldenip.com.

SPAARPOT VOOR BITVAVO LISTING

Nu Bitvavo aan de Gulden community duidelijk heeft gemaakt dat er voorlopig geen listing inzit wordt er in de community veel gediscussieerd over de besteding van het gespaarde bedrag van grofweg 1 BTC.
Robby draait op Stex inmiddels succesvol een door Paul ontwikkelde trading bot waardoor het volume daar sterk is gestegen. Robby stelt een of twee listings op kleinere exchanges te kopen en te gebruiken voor market making. Rijk stelt voor uit te zoeken welke exchanges hiervoor in beeld zijn, wat een listing concreet kost en of de community erachter staat. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Robby komt hierop terug. In het verlengde hiervan vraagt Rijk aan Roy om Bittrex te vragen naar de mogelijkheden van een market making account (zonder fee). Roy gaat hierover in overleg met zijn contactpersoon bij Bittrex.
Rijk stelt voor om de gespaarde Bitcoin in portefeuille te houden en eventueel in de toekomst te gebruiken om (wanneer BTC meer waard is) een groot aantal miljoenen NLG op te kopen en te burnen. Dit om bij te dragen aan nog meer schaarste van Gulden.

Er is tijdens de vergadering nog geen concreet besluit genomen wat te doen met de gespaarde Bitcoin en dus blijft deze vooralsnog in beheer bij de GAB. Pas als alle uitgewerkte opties op tafel liggen en de community zich heeft uitgesproken wordt er een besluit genomen over besteding van (een deel van) de spaarpot.

KOERS

De GAB-vergadering liep uit op een meeting van in totaal 5,5 uur (verdeeld over twee avonden) omdat er ook veel gediscussieerd werd over één van de belangrijkste zaken in het Gulden project: koers. Ondanks dat de GAB initieel is opgericht voor het toewijzen van de development resources, komt dit topic nog vaak naar boven. Dit komt ook door het simpele feit dat koers impact heeft op alles waaronder development. Alles wordt makkelijker als de koers hoger zou zijn. Met de hogere dev reward kunnen er dan meer developers worden aangenomen, meer marketing worden gedaan, meer listings op grote exchanges worden gekocht, etc. Olivier stelt voor deze discussie verder te voeren in een apart hiervoor opgerichte werkgroep omdat het geen taak van de GAB betreft. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld het onderwerp marketing. Beide zijn een verantwoordelijkheid van de community en moeten daarom daar besproken worden worden.

RONDVRAAG

Erik vraagt aan Martin hoever hij is met de Woocommerce plugin. Er waren enkele problemen met WordPress maar die zijn inmiddels opgelost. Martin verwacht nog ca. 2-3 weken nodig te hebben.

Het bericht GAB Notulen: Development voortgang en meer… verscheen eerst op GuldenBites.com.